На 15 ноември се проведе семинарът „Толерантност в действие“ с лидери на НПО от Велико Търново и областта. Близо 20-те участници дискутираха какви са действията, които НПО могат да предприемат за създаването на приобщаваща за ЛГБТИ среда.

В резултат от провелата се дискусия участниците се съгласиха, че са необходими промени в законодателната рамка. Присъстващите потвърдиха необходимостта от въвеждане на нови политики с цел развитие на приобщаваща среда в сферите на образованието, заетостта, здравеопазването и социални живот.

Всички гости потвърдиха нуждата от действия за създаване на по-толерантна и подкрепяща среда за ЛГБТИ и коментираха как в ролята си лидери на гражданското общество могат да допринесат за нейното създаване.

НПО могат активно да съдействат за установяване на стандарт на недискриминация на уязвими групи, включително ЛГБТИ хората, във всяка една сфера на обществения живот. Те могат да инициират застъпнически действия, както и да подкрепят започнати от ЛГБТИ организациите и други защитници на човешки права кампании за промени в законодателството с цел изравняване на правата на ЛГБТИ с тези на останалите хора.

Представителите на НПО, участващи като съветници на различни парламентарни комисии, могат да допринесат за повишаване на информираността на народните представители относно положението на уязвими групи, които нямат свои представители в политиката.

Съществуващите НПО мрежи в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и икономическото развитие могат да помислят за представителство на организации на ЛГБТИ общностите в своя състав.

Това са основните акценти от семинара с НПО лидерите от Велико Търново.

Семинарът „Толерантност в действие“ е част от проект „Заедно за правата на ЛБНТИ в България“ и е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна. Семинарът цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Семинарът се провежда с лидери на гражданското общество от 30 града в страната. Информационни събития са провеждат и с останалите групи, имаща решаваща роля за промяна на нагласите към ЛГБТИ – политици, учители и бизнес лидери.  

Свързани статии