В Хасково семинарът „Толерантност в действие“ събра представители на над 25 неправителствени организации. Семинарът се проведе на 19 юни и даде възможност на участниците да научат повече за проблемите, с които се сблъскват ЛГБТИ хората у нас.

Темата за конкретните действия, които НПО могат да предприемат за постигане на равноправие на ЛГБТИ в България, предизвика дискусия. В тази връзка бяха дискутирани от една страна необходимите промени в законодателната рамка, а от друга – нуждата от въвеждане на нови политики с цел развитие на приобщаваща среда за ЛГБТИ в областите – образование, заетост, здравеопазване и социален живот.

В края на дискусията участниците се съгласиха, че независимо от сферата, в която работи една неправителствена организация, тя може да стане сподвижник за постигане на равноправие на ЛГБТИ.

Неправителствените организации играят ролята на лидери в гражданското общество и като такива, могат активно да съдействат за установяване на стандарт на недискриминация на уязвими групи, включително ЛГБТИ хората, във всяка една сфера на обществения живот. Те могат да инициират застъпнически действия, както и да подкрепят започнати от ЛГБТИ организациите и други защитници на човешки права кампании за промени в законодателството с цел изравняване на правата на ЛГБТИ с тези на останалите хора. Редица НПО участват във всички консултативни процеси с публичните институции. Представителите на НПО, участващи като съветници на различни парламентарни комисии, могат да използват всеки удобен случай за повишаване на информираността на народните представители относно положението на уязвими групи, които нямат свои представители в политиката. Съществуващите НПО мрежи в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и икономическото развитие, следва да помислят за представителство на организации на ЛГБТИ общностите в своя състав.

Семинарът „Толерантност в действие“ е част от проект „Заедно за правата на ЛБНТИ в България“ и е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна. Семинарът цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас.